290-294 avenue Picton, Ottawa, Ontario K1Z 8P8
Click here for street view