290-294 Picton Avenue, Ottawa, Ontario K1Z 8P8
Click here for street view